[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Praca i zabezpieczenie socjalne  > Bezrobocie i zabezpieczenie egzystencji

Bezrobocie i zabezpieczenie egzystencji

W przypadku, gdyby dotknęło Państwa bezrobocie, pomoc i informacje uzyskacie Państwo w lokalnej agencji pracy względnie w centrum pracy. Centrum pracy (JobCenter) służy radą i wsparciem przy poszukiwaniach nowego zatrudnienia (zob. rozdział Odsyłacz: Poszukiwanie i podjęcie pracy). Musicie Państwo osobiście zarejestrować siebie jako osoby bezrobotne w lokalnej agencji pracy/centrum pracy jak tylko dowiecie się Państwo o wypowiedzeniu. W innym wypadku grożą Państwu ograniczenia świadczeń.

Być może przysługuje Państwu prawo do zasiłku dla bezrobotnych wynikające z ubezpieczenia od bezrobocia (zob. rozdział Odsyłacz: Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). Aby móc pobierać zasiłek dla bezrobotnych konieczne jest, aby w ciągu ostatnich trzech lat przed zarejestrowaniem się jako bezrobotni przez przynajmniej dwanaście miesięcy pozostawali Państwo w stosunku pracy objętym ubezpieczeniem. Wysokość oraz okres otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od Państwa poprzedniego dochodu i okresu Państwa poprzedniego zatrudnienia. W przypadku braku uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych lub wygaśnięcia uprawnienia, osoby poszukujące pracy i zdolne do podjęcia działalności zarobkowej otrzymują państwowe zabezpieczenie egzystencji, tzw. zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II (ALGII)). Zryczałtowana wysokość tego podstawowego zabezpieczenia egzystencji jest najczęściej znacznie niższa niż zasiłek dla bezrobotnych. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych II składa się również w lokalnym centrum pracy. Jeśli ktoś jest niezdolny do podjęcia działalności zarobkowej ze względu na wiek lub inwalidztwo, otrzymuje tzw. pomoc społeczną (Sozialhilfe). Jej wysokość mniej więcej odpowiada wysokości zasiłku dla bezrobotnych II.

Informacja: Uwaga! Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych II i pomocy społecznej może prowadzić do problemów związanych z prawem pobytu. Proszę odpowiednio wcześnie zasięgnąć informacji!

Poprzednia strona: Ochrona pracy dzieci i młodzieży

Następna strona: Ubezpieczenie społeczne


Drukowanie: