Almanya İçin El Kitabı > Politika ve Hukuk  > Yabancılar Yasası

Yabancılar Yasası

Bilgi: Ek bilgi: Bu bölümdeki bilgiler Almanya’da oturma izni alma konularının yasal çerçevesiyle ilgilidir. Geçerli olan kurallar çok ayrıntılıdır ve bu ayrıntıların içinde de bir dizi istisnalar vardır. Bundan dolayı bu bölümdeki bilgiler kapsamlı ve hukuki açıdan geçerli bilgi olarak ele alınmamalıdır. Bu yasanın ayrıntıları üzerine yerel yabancılar görevlisi dairesinden veya ilgili bir danışma merkezinden (ayrıca, bkz. Bölüm Referans: Sosyal Danışma (Sosyal Refah Kurumları)) veya yabancılar hukuku üzerine deneyimli bir avukattan gerekli bilgiler alınabilir.

Hyperlink: www.integrationsbeauftragte.de/gra/themen/898_1027.php

Genel Bilgiler

Almanya’ya gelen yabancılar için özel oturma izni yasaları geçerlidir. Alman vatandaşlığına sahip olmayan kişiler yabancı sayılırlar.

Bilgi: Ek bilgi: Bu bölümdeki bilgiler Doğu Avrupa’dan gelen Alman kökenli kişiler (Spätaussiedler) için geçerli değildir. Bu kişiler anayasaya göre Almanya’ya geldiklerinde Alman vatandaşı sayılırlar. Bu grupla ilgili ayrıntılı bilgiler Federal Hükümet Alman Göçmenler ve Ulusal Azınlıklar Görevlisinden alınabilir: Hyperlink: www.aussiedlerbeauftrager.de veya Hyperlink: www.bmi.bund.de.

Almanya’ya gelen yabancı kişiler için yasal şartlar aynı değildir. Oturma izni alabilme duruma göre, gelen kişinin geldiği ülkeye (örneğin Avrupa Birliği’ne (AB) üye bir ülkeden) veya Almanya’ya ne sebeple geldiğine (örneğin: politik sığınma, çalışma veya üniversite öğrenimi) bağlıdır.

Temelde AB-vatandaşları ve Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşları (Drittstaatsangehörige) arasında fark yapılır.

Birlik vatandaşları Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin vatandaşlarıdır. Bu kişilerin ve aile üyelerinin, AB dışındaki ülkelerden gelenler de dahil, yasalara göre statüleri sağlamdır (ayrıca, bkz. Bölüm Referans: Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Vatandaşları ve Aile Üyeleri) Lichtenstein, İzlanda ve Norveç vatandaşlarının konumu AB vatandaşlarına eşit sayılır. İsviçre vatandaşları da sonuçta AB vatandaşları gibi muamele görürler.

Bu ülkelerin dışında kalan diğer ülke vatandaşları üçüncü ülke vatandaşları statüsündedir. Alman yabancılar yasası bu grup için geçerli temel yasadır (burada, Almanya’da oturan Türk vatandaşları için özel bir durum vardır. Bu kişiler iş pazarına girişte özel haklara sahip olduklarından, imtiyazlı bir oturum hakkı çıkartabilirler). Bu konuda ‘iş izni’ bölümüne bakınız). Üçüncü ülke vatandaşları konumunda olan yabancılar için Almanya’ya politik sığınma amacıyla veya diğer nedenlerden dolayı gelme, temel ayrımı oluşturur.

Bilgi: Ek bilgi: Almanya’ya politik sığınma amacıyla gelenler sığınma hakkı alabilmek için sığınma usul işlemlerinden geçmek zorundadır. İşlemleri süren kişiler çeşitli hakları sınırlandırılarak oturma izni alırlar. Bu kitaptaki bilgiler sığınma usul işlemleri veya bazı hakların sınırlandırılması gibi konuları kapsamaz. Sığınma usul işlemleri konularında geniş bilgi almak isteyenler “Bundesamt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge” (Hyperlink: www.bafl.de) (Yabancı mültecilerle ilgili federal daire), Pro Asyl (Hyperlink: www.proasyl.de) veya sosyal refah kurumlarının danışma merkezlerine başvurabilirler.

Avrupa Birliği Ülkeleri Dışından Gelen Yabancılar

Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlığına sahip olmayan yabancılar, üçüncü ülke vatandaşları (Drittstaatsangehörige) olarak tanımlanır. Burada verilecek bilgiler bu grubun Almanya’daki yasal konumuyla ilgilidir. Avrupa Birliği vatandaşları ile ilgili bilgiler için ayrıca, bkz. Bölüm Referans: Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Vatandaşları ve Aile Üyeleri.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan (Drittstaatsangehörige) yabancıların konumuyla ilgili ayrıntılar

İkamet Yasası
Doktor

Üçüncü ülke vatandaşları Almanya’ya gelişte ve kalma durumunda İkamet Yasası’na tabidirler. İkamet yasası iki ayrı oturma izni tanımlar: Süresiz ‘yerleşme izni’ (Niederlassungserlaubnis) ve süreli ‘oturma izni’ (Aufenthalterlaubnis). Üçüncü ülke vatandaşlarının yasal konumlarıyla ilgili diğer farklılıklar ise ikametin amacına ve buna bağlı olarak verilen oturma iznine göre oluşur.

Bilgi: Ek bilgi: Vize de bir çeşit oturma iznidir. İçerik olarak vize işlemleri için bildirilen oturma amacına bağlı olarak aşağıda açıklanan iki ayrı oturma izni türüne uygundur. Temel fark vizenin yurt dışında ve bir Alman yurtdışı temsilciliği tarafından verilmiş olmasıdır. Vatandaşları Almanya için vize alma zorunluluğunda olan devletler çoğunluktadır. Bu durumda Almanya’ya gelmeden önce yurtdışındaki Alman temsilciliklerine vize için başvurmak gereklidir. Almanya’da planlanan oturma amacını vize için verilen başvuruda doğru şekilde belirtilmelidir.

Bilgi: Dışişleri Bakanlığı‘nın vize işlemleriyle ilgili uygulamaları (örneğin vize zorunluluğu olan ülkeler) konusunda İnternet sitesine Hyperlink: www.auswaertiges-amt.de bakınız.

Oturma izni

Oturma izni genelde süreli olarak verilir. Süreli verilen bu izin, çoğu durumda süresiz oturmanın temelini oluşturur. Oturma izni alındıktan belli bir süre sonra ve bazı şartlar yerine getirildiği takdirde yerleşme izni alma hakkı doğar. Oturma izni sadece belli bir amaca bağlı ve süreli olarak verilir. Oturma izniyle ilgili hangi haklara (çalışma olanağı, aile birleşimi, garantili oturma izni) sahip olunduğu konusu bu iznin hangi amaçla (çalışma, yüksek öğrenim, iltica vb.) alındığına bağlıdır.

Çalışma

Oturma izni eğer çalışmayı (işverene bağlı veya müteşebbis olarak) öngörüyorsa, alınacak izinle çalışma hakkına kavuşulur. İşverene bağlı olarak çalışanlarla ilgili aşağıdaki şu durum söz konusudur: Yabancılar dairesi oturma izni verilmesi için yabancılar yasasına göre genel şartların yerine getirilmesini kontrol eder. Yabancılar dairesi şartlar yerine getirilmiş ise çalışma dairesinden (Agentur für Arbeit) çalışma izni verilmesi için onay ister. Bu konuda izlenen temel kural, yapılacak işe talip Alman veya eşdeğer uyruklu (örneğin Avrupa Birliği vatandaşları veya uzun bir süreden beri Almanya’da yaşayan üçüncü ülke vatandaşları) kişilerin olup olmamasıdır (Öncelik verme/Vorrangprinzip). Eğer öncelik verilecek kişiler yoksa, çalışma izni verilir. Almanya veya Avrupa Birliği vatandaşlarına eşit çalışma haklarına kavuşabilmek, belli süreler dolduktan sonra da olanaklıdır.

Bilgi: Ek bilgi: Almanya’da yasal olarak yaşamakta olan Türk vatandaşları ve aileleri için çalışma izni alma konularında ayrıcalıklı özel kurallar geçerlidir. Bir işverene bağlı olarak tüm işkollarında çalışma olanağına ulaşabilmek için Türk vatandaşlarının örneğin aynı iş yerinde dört yıl çalışmaları yeterli sayılır.

Bilgi: Dikkat edilecek konu: Adı geçen oturma izni türleri ancak başvuru dilekçeleri verilerek uzatılır veya süresiz oturma iznine çevrilir. Başvurular zamanında yapılmalıdır. Oturma izni bitmeden bu işlemin yapılmasında yarar vardır. Başvurular oturma izninin bitiminden sonra yapılmamalıdır. Böyle bir duruma, önce oturma iznini şekilsel olarak geçersiz konuma getirdiğinden ve bunun sonucunda kazanılan hakların kaybına neden olabileceğinden, fırsat verilmemelidir. Örneğin oturma izninin geçerliliği 18 Şubat günü bitiyorsa, uzatma başvurusu en geç o gün veya daha iyisi bu tarihten önce yapılmalıdır!

Yerleşme İzni

Yerleşme izni oturma izinleriyle ilgili durumu garanti altına alır. Bu izin zaman ve mekanla kısıtlanamaz ve çalışma dairesinin iznine bağlı olmadan her türlü çalışma hakkını öngörür. Yerleşme izni alınarak her türlü işte çalışılabilir (Bazı meslek dallarıyla ilgili istisnalar vardır: Doktorluk, memuriyeti öngören meslekler vb.).

Yerleşme izni almak için şartlar oluştuğunda derhal başvurulmalıdır.

Yerleşme izni çoğu durumda hemen verilmez. Yüksek kalifiye sıfatına sahip kişilerle ilgili uygulamalarda ayrıcalıklar vardır. Siyasi nedenlerle Almanya’nın kabul ettiği kişilere yerleşme izni verilmesi gibi başka istisnai durumlar da vardır. Almanya‘ya gelen kontenjan mülteci grubuna (örneğin eski Sovyetler Birliği’nden gelen Yahudiler) dahil kişiler de yerleşme izni alırlar. Diğer grupların tümünün süresiz oturma izni almak için belli bir süreyi doldurmaları gereklidir. Amaca bağlı olarak verilen oturma iznine bağlı olarak diğer bazı şartlar yerine geldiğinde, yerleşme iznine sahip olma hakkı doğar.

Genel olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

Eşlerden birisi eğer diğer eş sosyal sigortalı bir işe sahip olma şartını yerine getiriyorsa, aynı hakka sahip olabilir. Çocuklar için geniş istisnalar vardır. Çocuklar 16 yaşını doldurdukları zaman, eğer beş yıldan beri Almanya’da bulunuyorlarsa ve oturma iznine sahipseler, yerleşme izni alabilirler. Yerleşme izni alma konusunda mülteciler için de özel kurallar vardır. Bu kişiler normal olarak üç yıl sonra yerleşme iznine sahip olabilirler.

Bilgi: Bilgi: Oturma izninizin uzatılması durumlarında ilgili kişiyle yerleşme izni almak için hangi şartları yerine getirmeniz konusu üzerine konuşup, bilgi toplamanızda yarar vardır.

Bilgi: Dikkat edilecek konu: Oturma iznine sahip kişiler de yurt dışında kaldıklarında Almanya’daki haklarını kaybedebilirler. Yurt dışında geçirilen her tatil veya her ziyaret doğal olarak oturma haklarınızın yitirilmesi anlamına gelmez. Ama ilgili kişilerin yurt dışına çıkmaları geçici bir zamanı kapsamayıp devamlılık kazanan bir durum ise (örneğin Almanya’daki konutu terk etme), Almanya’daki oturma izni yurt dışına çıkıldığı andan itibaren derhal ve otomatikman kaybolur. Bu gibi durumlarda yurtdışına geçici bir müddet için gidilse bile, tehlike vardır. Altı aydan fazla yurt dışında kalındığında, oturma veya yerleşme izni genellikle doğrudan kaybolur. Bundan dolayı uzun süreli yurt dışı ziyaretleri yapmak niyetinde iseniz, yabancılar dairesiyle durumu konuşmanızda yarar vardır. Hakların kaybedilmemesi için yasalarda istisnai durumlar (askerlik hizmeti veya emeklilik durumu gibi) öngörülmüştür.

Çalışma Amaçlı Oturma İzni
Brd-schild_01

Çalışma amacıyla (işverene bağlı olarak veya müteşebbis olarak) verilen oturma izinleri çeşitlidir. Hangi iznin sizin için söz konusu olduğu, amaçlanan işin yapısına göre belirlenir. Buradaki ayrım meslek eğitimine gerek olmayan basit işe, kalifiye işe, yüksek kalifiye işe ve girişimciliğe (müteşebbislik) göre yapılır.

Basit İş

Meslek eğitimine dayanmayan bir iş için oturma izni verilmesi genelde olanaksızdır. Ancak bu konuda devletler arası anlaşmalar varsa veya yasal yönetmelik gerek görüyorsa oturma izni istisnai olarak verilebilir.

Kalifiye İş

Ausw-amt

Kaliteli meslek eğitimi yapmış yabancıların çalışmasına sadece belli meslek gruplarında izin verilir. Bu konudaki meslek grupları yasal yönetmelikle belirlenir. Eğer kamunun yararına olan bir durum varsa, kalifiye bir işin yapılması için, istisnai olarak oturma izni verilebilir.

Yüksek Kalifiye İş

Yüksek kalifiye iş yapan kişiler özel durumlarda başlangıçtan itibaren yerleşme izni alabilirler. Bunun için iş yerinin hazır olması ve çalışma dairesinin gerekli izni vermesi şarttır. Yüksek kalifiye iş yapan kişi özellikle konusunda uzman olan araştırmacı, öğretim görevlisi veya üst düzeydeki bilim adamıdır. Ayrıca yönetici konumunda ve aylık maaşları belli bir sınırın üzerinde olan ( yaklaşık 4000 €) uzman kişilerde yüksek kalifiye iş yapan olarak sayılır.

Girişimci (Müteşebbis)

Bir iş yeri kurma için girişimciye oturma izni verilebilir. Bunun için belli şartların, özellikle yapılacak işin Alman ekonomisine yararlı olması gibi, yerine gelmesi gereklidir. Yatırım miktarının en az 1 milyon euro olması ve on iş yerinin yaratılması durumunda aranan şartlar yerine gelmiş demektir. Eğer yatırım miktarı veya iş yeri sayısı istenilenden düşük ise iş fikri, yatırım miktarı, kişinin girişimcilik deneyimi gibi şartlar ilgili meslek odalarının katkılarıyla yeniden gözden geçirilir. Yabancı girişimci 45 yaşın üzerinde ise, verilecek oturma izni, yeterli emeklilik garantisine sahip olması durumunda gerçekleşir.

Önce en fazla üç yıllık oturma izni verilir. Amaçlanan iş başarılı bir şekilde gerçekleşirse, olağan şartların dışına çıkılarak üç yılın sonunda yerleşme izni verilebilir.

Yüksek Öğrenim Amaçlı Oturma İzni

Yüksek öğrenim veya öğrenim yerine başvuru amacıyla bir yabancıya oturma izni verilebilir. Öğrenim yerine başvuru amaçlı oturma süresi en fazla dokuz ay sürer. Öğrenim yerine sahip olarak bir yüksel okula başlayan kişiye iki yıllık oturma izni verilir. Öğrenim süresinde öğrenciler yılda 180 gün yarım günlük veya 90 gün tam günlük işlerde çalışma hakkına sahiptirler. Yüksek okul bünyesinde yardımcı asistanlık gibi işlerde de çalışma olanağı vardır. Öğrenim başarıyla sonuçlandıktan sonra oturma izni, işyeri bulma amacıyla bir yıl daha uzatılabilir. Çalışma amacıyla verilecek oturma izni için sonuçlanan öğrenime uygun bir işin bulunması ve bu işin bir yabancı tarafından yapılabilme olanağının bulunması gereklidir (bu genel olarak, öngörülen işyerinin bir Alman vatandaşı veya bir Avrupa Birliği vatandaşı veya ülkede uzun zamandan beri yaşayan bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından doldurulamaması durumunda mümkündür).

Yüksek öğrenim yapmak isteyen yabancı öğrencilerle ilgili bilgiler için Deutsche Akademische Austauschdienst İnternet adresine Hyperlink: www.daad.de veya Hyperlink: www.campus-germany.de adresine bakınız. Ayrıca, bkz. Bölüm Referans: Mesleki Eğitim ve İleri Eğitim.

Mesleki Eğitim Amaçlı Oturma İzni

Mesleki eğitim amaçlı oturma izni verilebilir. Bunun için eğer devletlerarası anlaşmalar veya yasal yönetmelikler öngörmüyorsa, çalışma dairesinin iznine gerek vardır.

Aile Birleştirmesi
Kind1

Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili aile birleştirmesi konusundaki kurallar çok ayrıntılıdır (Serbest dolaşım hakkı çerçevesinde AB vatandaşlarıyla ilgili aile birleştirmesi konuları aşağıdadır). Aile üyelerinin birleşme amacıyla yanına gelmek istedikleri kişinin, Almanya’daki oturma statüsü özellikle önemlidir.

Aile üyelerinin Almanya’da çalışma hakları, yanına geldikleri kişinin böyle bir hakka sahip olup olmadığına bağlıdır. Bundan dolayı birleşme amacıyla gelmiş aile üyeleri temelde aynı haklara veya aynı kısıtlamalara tabidir. ( örneğin iş pazarına sadece ikincil şartlarda girme).

Üçüncü ülke vatandaşları statüsündeki kişilerle yapılacak aile birleştirmesi durumlarında diğer bazı şartların da yerine getirilmesi gereklidir (örneğin yeterli büyüklükte konut ve Almanya’daki geçim masraflarının garanti altında olması gibi). İstisnai durumlar ancak sığınma hakkı almış kişilere (iltica hakkı olanlar ve Cenevre Konvansiyonu uyarınca mülteci sayılanlar) uygulanır. Zira bu kişiler için aile birleştirmesi sadece Almanya’da mümkündür. Öte yandan aile birleştirmesi çerçevesinde gelecek olan kişilerle ilgili çeşitli koşullar vardır:

Eşler (aşağıda a), ilgili kişinin çocukları (aşağıda b) ve bazı durumlarda kişinin diğer aile üyeleri (aşağıda c) birleştirme hakkına sahip grubu oluşturur.

Bilgi: “Hayat arkadaşlığı” konusunda ek bilgi: Almanya’da eşcinsel kişilerden oluşan beraberlikler/evlilikler mümkündür. Bu tür bir beraberlik durumunda yabancı olan eşcinsel kişi aile birleştirme haklarından diğerleri gibi yararlanır.

Bilgi: Ek bilgi: Alman vatandaşlığına sahip kişilerin aile birleşmesi şartları daha kolaydır. Örneğin böyle bir durumda üçüncü ülke vatandaşı konumunda olan çocuklar, reşit yaşa kadar Almanya‘ya gelebilirler. Geçim taahhüdü gibi konularda garantiler tam olmasa bile böyle bir durum, Almanya’da yaşayan diğer aile üyeleri yurt dışında yaşamaya zorlanamayacağından dolayı, aile birleştirmesini reddetmek için geçerli neden sayılmaz.

Bilgi: Ek bilgi: Cenevre Konvansiyonu’na dahil ve sığınma hakkı almış kişilerle ilgili aile birleştirmesinde olumlu ayrıcalıklar vardır (örneğin geçim masrafları garantisi zoraki şart değildir). Buna karşın uluslararası hukuktan veya insancıl nedenlerden dolayı oturma izni almış kişilerin aile birleştirmesi bir dizi kısıtlamalarla doludur. Çok karışık olan bu kuralları burada ayrıntılı olarak anlatma olanağı yoktur.

Bilgi: “Eşlere bağımsız oturma izni” konusunda ek bilgi: Bazı evlilikler geçimsizlikten ve hatta şiddet uygulandığından dolayı sona erer. Eskiden evli kişilerle ilgili oturma izninin uzatılması söz konusu olduğunda, izin alındığı zamanki şartlar aranırdı. Eğer ilgili kişiler süresiz oturma iznine (şimdi yerleşme izni) halen sahip değillerse ve ayrı bir yaşam sürüyorlarsa, yabancılar dairesi oturma izinlerini uzatmayabiliyordu. Ortaya çıkan bu sonuç, yasakoyucu için kabul edilemeyecek kadar sertti. Bundan dolayı eğer evlilik Almanya’da iki yılın üzerinde devam etmişse, oturma izninin uzatılması evlilik birliğinin ortadan kalkması durumunda bile gerçekleşmektedir. Evlilik iki yıl bitmeden sona ermişse ve mağduriyet durumu varsa (Härtefall) Yabancılar Dairesi eşlere bağımsız oturma izni verebilir. Ağır mağduriyet durumu, yasakoyucuya göre özellikle şiddet kullanan erkeklerden ayrılmak isteyen kadınların durumudur.

Yurt Dışından Gelen Aile Üyeleri ve Diğer Kişilerin Ziyareti

Aile birleştirmesi çerçevesinde istenen şartlar, yurt dışından Almanya’ya ziyaret amacıyla gelen aile üyeleri ve dost kişiler için geçerli değildir. Bu durumda üçüncü ülke vatandaşı statüsünde olan kişilere, Almanya’daki ziyaretleri kısa sürse de, vize alma zorunluluğu vardır. Ziyaretçi olarak gelmek isteyenler Alman yurt dışı temsilciliklerinden ücrete tabi vize almak için, başvuru yapmak zorundadırlar. Alman yurt dışı temsilciliklerinin vize verme konusundaki takdir hakkı geniştir. Özellikle yakın aile üyeleri konusunda ilişkiler göz önünde bulundurularak, vize ile ilgili verilecek kararın çoğunlukla olumlu olmasına çalışılır. Vize ile ilgili kararın olumlu olması için, ziyaretçinin Almanya’daki geçimi konusunda garantilerin verilmiş olması gereklidir. Bu durumda yapılacak olan iş, yerel ‘Yabancılar Dairesi’ne gidip davetlinin Almanya’daki masraflarının üstlenileceği konusunda bir garanti belgesi (Verpflichtungserklärung) imzalamaktır. Yabancılar Dairesi bu işlemin yapılması için belli bir ücret alır.

Bilgi: Bilgi: Dışişleri Bakanlığı‘nın vize işlemleriyle ilgili uygulamaları (örneğin vize zorunluluğu olan ülkeler) konusunda İnternet sitesine Hyperlink: www.auswaertiges-amt.de bakınız.

Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Vatandaşları ve Aile Üyeleri

AB vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde geniş serbest dolaşım özgürlüğüne (Freizügigkeit) sahiptir. Bu durum Avrupa Birliği sınırları içerisinde AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Birlik Yasaları’nın dışlanmayı yasaklayıcı maddelerinin koruması altındaki AB vatandaşları bu birliğe üye diğer ülkelerin kendi vatandaşlarına uyguladıkları muamelelerle eşit tutulmak zorundadır. Ama burada istisnai durumlar vardır. Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşım özgürlüğü daha tam hudutsuz değildir. Yabancılar yasasındaki bazı şartlar ve bazı formaliteler AB vatandaşları için de geçerlidir.

Hyperlink: www.europa.eu.int/eures

Bilgi: AB vatandaşlarıyla ilgili bilgiler İnternet’te Hyperlink: www.europa.eu.int/citizens adresinden veya 00 800 6 7 8 9 10 11 numaralı telefondan 25 birlik üyesi ülke vatandaşlarının kendi dillerinden alınabilir.

Çalışanlar ve Kendi İşyerini Kuranlar

Öz olarak serbest dolaşım özgürlüğü, ekonomik nedenlerden dolayı bir üye ülkeden diğerine serbestçe gidebilmektir. Eğer bir AB vatandaşı bir başka üye ülkede hizmet sunmak amacıyla kendi iş yerini kurmak veya bir işverene bağlı olarak çalışmak istiyorsa, bu girişimleri Birlik Yasaları tarafından garanti altındadır.

Bilgi: Ek bilgi: AB vatandaşları çalışma amacıyla Almanya’ya vize almadan gelebilirler. AB vatandaşlarına ve aile üyelerine yabancılar dairesi tarafından oturma izni verilir. Birlik vatandaşları oturmalarını yabancılar dairesinden onaylatmak zorunda değillerdir. Öte yandan belli bir süre içerisinde nüfus müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. İş arandığı sürece geçinmek için (Alman) devlet yardımı alma (işsizlik parası II veya sosyal yardım) hakkı, Birlik Yasaları’na göre yoktur.

İkamet Yasası

AB vatandaşları herhangi bir işte çalışmak için çalışma izni almak zorunda değildir. Çalışma dairesinin onayına gerek yoktur. Sadece memurların yaptıkları mesleklerde ve burada da sadece egemenlik haklarıyla ilgili mesleklerde (örneğin polislik mesleği) özel kısıtlamalar vardır. İşverenin işe alma konusunda vereceği belge yoluyla ilgili kişi bu şartı yerine getirebilir. Yabancılar dairesi yazılı olarak yapılan başvuru yoluyla serbest dolaşım hakkına sahip kişiye (işçi veya kendi iş yerinde çalışmak isteyen) AB-oturma izni verir.

Bilgi: Ek bilgi: Avrupa Birliği’ne yeni üye olmuş ülkelerin (Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan) vatandaşları için Almanya’da çalışmak için belli bir süre özel şartlar geçerlidir. Almanya’da çalışmak için çalışma dairesinden izin almak gereklidir. AB çalışma müsaadesi için genel olarak üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan şartlar geçerlidir (AB vatandaşı olmayan yabancılarla ilgili ikamet yasası bölümüne bakınız). Yeni AB ülkeleri vatandaşları AB vatandaşı olmayanlara göre öncelik avantajına sahiptir. Çalışma izniyle ilgili geçiş dönemi kuralları şimdilik 30 Nisan 2006, en geç 30 Nisan 2011 tarihine kadar geçerlidir.

Beş yılın üzerinde sürekli ve yasal olarak Almanya’da yaşamış AB vatandaşları için dolaşım özgürlüğü konusundaki şartlardan bağımsız olarak, Almanya’da kalma olanağı vardır. Bu durum ilgili kişinin eşi veya birlikte olduğu kişi ve bakım hakkına sahip olduğu çocukları için de geçerlidir. 16 yaşın altındaki çocuklarda bu durum ancak velilerden birisinin Almanya’da ikamet etmesi durumunda geçerlidir.

Hastalık sonucu çalışamama, kaza veyahut kendinden kaynaklanmayan işsizlik gibi durumlar ikamet hakkını etkilemez. Çalışma amaçlı statüden bağımsız olarak bir dizi kişide çalışamaz durumda olduklarından dolayı (örneğin söz konusu kişi bir iş kazası sonucu çalışamaz durumda ise) Almanya’da kalma hakkına sahiptir.

Bilgi: Ek bilgi: Bazı meslek dallarında çalışabilmek için, mesleki beceri belgelerine sahip olmak gerekir. Avrupa Birliği bu konuda diplomaların tanınması için çalışmaktadır. Bu konuda bilgi almak için İnternet’te Hyperlink: www.europa.eu.int/citizensrights adresine bakınız.

Aile Birleştirmesi

Almanya’da ekonomik nedenlerden dolayı bulunmakta olan Avrupa Birliği vatandaşlarının aile birleştirme işlemleri kolaylıkla yapılır. Ailelerinin yanına gelme hakkı kazanmış kişiler

Bilgi: Ek bilgi: Aile birleştirmesi hakkına üçüncü ülke vatandaşları da sahiptir. Burada AB vatandaşlarıyla olan temel fark, söz konusu olan kişilerin genelde (yukarıya bakınız) Almanya’ya gelmeden önce vize alma zorunluluğu vardır. (Gerçi Avrupa yasalarındaki gelişmeler ışığında ve belli şartlarda ülkeye gelindikten sonra vize veya ilgili belge alma olanağı olsa bile, gelmeden önce vize alınmasında yarar vardır.)

AB’den Gelen Öğrenciler, Emekliler ve Geçim Masrafları Garantili Kişiler

AB vatandaşları çalışma niyetinde olmaksızın veya ekonomik olarak bir girişimde bulunmaksızın da Almanya’da yaşayabilirler ve söz konusu bu kişilerin hakları birlik yasaları tarafından garanti altına alınmıştır. AB vatandaşları eğer emeklilik zamanlarını Almanya’da geçirmek istiyorlarsa, buna yasal olarak hakları vardır. Aynı durum emekli maaşı yerine, servetlerinden faydalanarak geçinen kişiler içinde geçerlidir. Ayrıca AB vatandaşları sorun olmadan üniversite öğrenimi için Almanya’ya gelebilirler.

Adı geçen bu gruplar yabancılar dairesine kendileri ve birlikte gelenler için geçim ve hastalık sigortası garantileri göstermek zorundadır. Öğrencilerin geçim taahhüdü ile ilgili basit bir açıklama yapması genelde yeterlidir.

Öğrenciler eşlerini ve çocuklarını beraberlerinde veya sonradan getirebilirler. Eşcinsel kişiler beraberlikleri kayıtlı ise birlikte oldukları kişileri de getirebilirler. Serbest dolaşım hakkına sahip diğer kişiler, yukarı yaştaki (büyük anne ve baba) yakın akrabalarını getirebilirler.

Tüm bu akrabalar için istenen şart, geçim masraflarının garantili olmasıdır.