Podręcznik o Niemczech  > Życie codzienne  > Mieszkanie  > Czynsz

Czynsz

Czynsz - „Miete“ (także Monatsmiete) – to kwota, jaką najemca (Mieter) co miesiąc musi płacić wynajmującemu (Vermieter). Do tego czynszu – zwanego również „Kaltmiete“ – dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty (Nebenkosten): np. opłaty za wywóz śmieci, za sprzątanie domu i ulicy, za ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę. Wszystkie te koszty razem wzięte dają tzw. „Warmmiete“. Pewne koszty dodatkowe, jak np. koszty za ogrzewanie są uzależnione od indywidualnego zużycia, inne zaś są przeliczane na najemców w zależności od wielkości mieszkania. Opłaty za prąd, telefon i z reguły również za gaz nie są pobierane za pośrednictwem wynajmującego, lecz bezpośrednio przez operatorów sieci. W tym celu zawiera się umowy z odpowiednimi operatorami sieci.

Z tytułu opłat dodatkowych oraz kosztów za prąd, wzgl. gaz co miesiąc wpłaca się zryczałtowana kwotę. Raz w roku najemca otrzymuje dokładne rozliczenie roczne. Wówczas rozlicza się wszelkie różnice.

Mietspiegel

Der Mietspiegel to specjalne wydanie informujące o wysokości czynszów w danym mieście. Można tu kontrolować, czy wysokość czynszu jest stosowna i dopuszczalna. Wydanie Mietspiegel jest dostępne w ratuszu lub w zrzeszeniu najemców (zob. poniżej). Jeśli czynsz okazałby się niedopuszczalnie wysoki, można zwrócić się po poradę do prawnika lub stowarzyszenia ochrony najemców i podjąć kroki prawne w sprawie wysokości czynszu.

Umowa najmu

Przy wynajmowaniu mieszkania otrzymuje się umowę najmu (Mietvertrag). Umowa ta zawiera większość danych dotyczących mieszkania (np. wysokość czynszu, wielkość mieszkania, liczbę pokoi). Ponadto określa ona prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy (okresy wypowiedzenia, kwestia posiadania zwierząt domowych itd.). Poprzez złożenie podpisu obie strony oświadczają, iż zgadzają się z warunkami umowy. Są jednak określone regulacje prawne ograniczające ważność klauzul w umowach najmu. Większość osób wynajmujących nalega, by najemca posiadał konto bankowe.

Kaucja

Jako zabezpieczenie mieszkania najczęściej należy wynajmującemu zapłacić kaucję. Najczęściej wysokość kaucji wynosi jednokrotność lub dwukrotność miesięcznego czynszu (czynszu bez opłat za media). Maksymalna wysokość kaucji to trzykrotność czynszu netto bez opłat za media. Kaucja podlega oprocentowaniu i dlatego przeważnie jest lokowana na koncie bankowym. Jeśli najemca wypowie mieszkanie i opuści je zachowując uzgodnione okresy wypowiedzenia, to odzyskuje kaucję wraz z naliczonymi odsetkami. W pewnych okolicznościach wynajmujący może potrącić z kaucji koszty napraw.

Ochrona najemców

Stowarzyszenia ochrony najemców (Mieterschutzvereine) reprezentują interesy najemców. W wielu sytuacjach sprawy najmu mieszkania przebiegają bezproblematycznie. Jeśli jednak dojdzie do konfliktów z wynajmującym, to stowarzyszenia najemców służą wsparciem dla swoich członków. Biura stowarzyszeń ochrony najemców znajdują się w większości większych miast. Strona internetowa Niemieckiego Związku Najemców (Deutscher Mieterbund) znajduje się pod adresem Hiperlink: www.mieterbund.de.

Zwierzęta domowe

Hund1

Kwestię tego, czy wolno w mieszkaniu trzymać zwierzęta domowe, należy wyjaśnić z wynajmującym. Jeśli najemca chce sprawić sobie zwierzę domowe do już zajmowanego mieszkania, to z umowy najmu lub od administracji domu może dowiedzieć się o przepisach regulujących tą kwestię. Za zwierzęta domowe uznawane są psy, koty, ptaki, chomiki, świnki morskie itd. Chów zwierząt użytkowych, jak np. owce, świnie itd. generalnie nie jest dozwolony w prywatnych mieszkaniach.

Właściciele psów muszą płacić podatek od psów i przestrzegać terminów określonych szczepień obowiązkowych. Informacje na ten temat można uzyskać w ratuszu. W odniesieniu do chowu tzw. psów bojowych i innych ras psów zakwalifikowanych jako niebezpieczne obowiązują odrębne przepisy. Właściciele psów są zobowiązani – nawet jeśli jest to często lekceważone – do usuwania „pozostałości“ po swoich psach.

Dozorca, administracja domu

Domy zamieszkiwane przez wielu najemców przeważnie mają dozorcę lub administrację domu. Dozorca lub administracja domu zajmuje się sprawami organizacyjnymi i naprawami w domu lub w mieszkaniu.

Regulamin domu

W większych domach, zamieszkiwanych przez wielu najemców, najczęściej istnieje regulamin domu. W regulaminie tym wynajmujący uregulował kwestie dotyczące wspólnego zamieszkiwania w domu, np. czyszczenie korytarza (mówi się również „klatki schodowej“ –“Treppenhaus“) i okresy ciszy.

Odśnieżanie i zamiatanie ulicy

Putzen

Jeśli w domu nie ma dozorcy, to najemcy są zobowiązani, by w zimie odśnieżać teren przed domem. Jest to najczęściej zapisane w umowie najmu. Jeśli istnieje takie zobowiązanie, to dany najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wypadki, które powstały wskutek jego zaniedbania. Ponadto w niektórych regionach powszechne jest cotygodniowe zamiatanie ulicy.

Sąsiedzi

Gartenzwerg

Sąsiedzi to inni najemcy w danym domu mieszkalnym i w domach sąsiednich. W Niemczech nowi najemcy przeważnie przedstawiają się swoim bezpośrednim sąsiadom – (np. mieszkającym na tym samym piętrze). Zwyczaj ten jest oczywiście dobrowolny. Niektórzy cieszą się na widok nowych twarzy, innym zaś jest obojętne, kto mieszka w ich domu.

Wypowiedzenie i ochrona przed wypowiedzeniem

Przy wypowiedzeniu mieszkania najemca objęty jest określonymi okresami wypowiedzenia. Są one uregulowane w umowie najmu, wzgl. w prawie najmu. W przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony okres wypowiedzenia z reguły wynosi trzy miesiące. Wynajmujący nie może wypowiedzieć umowy najmu bez powodu („ochrona najemcy“ –“Mieterschutz“). W przypadku konfliktów należy zasięgnąć porady prawnej.