Podręcznik o Niemczech  > Praca i zabezpieczenie socjalne  > Poszukiwanie i podjęcie pracy

Poszukiwanie i podjęcie pracy

Wobec niektórych cudzoziemców spoza państw UE obowiązują prawne ograniczenia dotyczące podjęcia pracy. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w rozdziale Odsyłacz: Prawo o cudzoziemcach. Dalsze informacje można uzyskać w urzędzie ds. cudzoziemców.

Uznawanie zagranicznych dyplomów

W Republice Federalnej Niemiec uznawanie dyplomów leży w gestii poszczególnych krajów związkowych. Dlatego w tej sprawie musicie Państwo zwrócić się do odpowiednich instytucji w Państwa kraju związkowym. Właściwe instytucje to:

Dalsze wskazówki odnośnie wszystkich pytań dotyczących uznawania dyplomów Agencja Pracy oferuje online pod adresem: Hiperlink: www.arbeitsagentur.de

Na ten temat zob. również Hiperlink: www.europa.eu.int/citizensrights

Agencja Pracy

Agencja Pracy zwraca się w stronę pracobiorców i pracodawców. Lokalne centra pracy (JobCenter)

Z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mogą korzystać wszyscy pracobiorcy, niezależnie od tego, czy płacili wcześniej składki na ubezpieczenie od bezrobocia.

Informacje o poszukiwanych stanowiskach i ofertach pracy są ujęte w sieci, co umożliwia wgląd w rynek pracy w całych Niemczech w Internecie pod adresem (Hiperlink: www.arbeitsagentur.de).

Oferty pracy i ogłoszenia o poszukiwaniu pracy w gazetach i w Internecie

Oferty pracy można znaleźć w części ogłoszeniowej oraz na stronach internetowych w gazetach codziennych (w środę i wydaniach weekendowych), tygodnikach, miesięcznikach (magazyny miejskie) i czasopismach specjalistycznych. Można też samemu za opłatą nadać ogłoszenie drobne o poszukiwaniu miejsca pracy. W Internecie znajdują się różne adresy zawierające aktualne oferty pracy. Można też samemu umieścić swoje dane i kwalifikacje w bazie danych.

Aplikacja

Warunkiem skutecznej aplikacji jest kompletna teczka dokumentów przemawiających w szczególny sposób do pracodawcy. Powinna ona zawierać:

Aplikacja z własnej inicjatywy

Jeśli interesujemy się określonymi zakładami lub przedsiębiorstwami, możemy wysłać do nich „na ślepo“ swoją aplikację, a więc wysłać ją, mimo, że dany zakład nie publikuje oferty pracy. Wiele działów personalnych zbiera te aplikacje i wraca do nich w razie zapotrzebowania. Często zanim opublikują ofertę lub zwrócą się do biura pracy, sięgają najpierw do tych aplikacji wysłanych z własnej inicjatywy.

Formalności związane z podjęciem pracy

Obywatele państw trzecich spoza krajów UE w celu podjęcia pracy potrzebują zezwolenia na pobyt uprawniającego do podjęcia pracy lub pozwolenia na osiedlenie (dla obywateli państw trzecich zobacz rozdział Odsyłacz: Cudzoziemcy spoza państw UE). Obywatele UE nie potrzebują osobnego pozwolenia na pracę (zobacz rozdział Odsyłacz: Obywatele UE i członkowie ich rodzin).

Ponadto każdy pracobiorca potrzebuje kartę podatkową i legitymację ubezpieczenia społecznego. Karta podatkowa wystawiana jest przez miasto lub gminę, właściwą ze względu na miejsce stałego zameldowania. Legitymację ubezpieczenia społecznego można uzyskać w podmiotach odpowiedzialnych za ubezpieczenie emerytalne. W przypadku podjęcia pierwszej pracy z reguły pracodawca zgłasza osobę zatrudnioną, która następnie otrzymuje numer i legitymację ubezpieczenia społecznego. W przypadku pytań możecie zwrócić się Państwo do swojego pracodawcy, kasy chorych lub właściwego krajowego zakładu ubezpieczeń.